TheDarkMoon-wow

Príkazy

Príkazy pre normálneho hráča:
/applaud - zatlieskaš
/attacktarget- príkážeš útok
/blow - pošleš bozk
/bored - nudíš sa
/bow - úctivo sa ukloníš
/bravo - zatlieskaš
/bye - zamávaš
/cackle - maniacky sa zasmeješ
/chicken - napodobníš sliepku
/chuckle - zasmeješ sa
/cong - zablahoželáš
/cry - rozplačeš sa
/farewell - rozlúčiš sa
/flirt - flirt
/followme - prikážeš ostatním, aby ťa nasledovali
/hello - pozdravíš
/no - nie!
/rude - urobíš grimasu
/silly - povieš vtip
/strong - ukážeš svoje svaly
/thank - poďakuješ
/train - napodobníš vlak
/sleep - spánok
GM Príkazy:
Informačné Kódy:
.acct --- Ukáže vstupní level acc
.bank --- Ukáže váš bank inventory.
.commands --- Ukáže príkazy dostupné pre vás player level.
.distance --- Vypíše vzdialenosť mezi vami a označenou kreatúrou.
.gmlist --- Zobrazí momentálne dostupné gmko.
.gps --- Zobrazí pozíciu x,y,z, máp,zóne označeného hráča alebo potvory.
.neargrave --- Nájde nejblizší grave pozici.
.npcinfo --- Zobrazí informacie o označenej kreatuee.
.showhonor ---Ukáže vašu hodnotu v honoru.

Vytváracie kódy:
.addgo--- (.addgo#id) Vloží gameobject s aktuálnimi gm oblasťmi a direkciu.
.additem --- (additem #id) Vloží vybraný item do vašeho inventára.
.additemset --- (.additemset #id) Vloží vybranú sadu itemov do vašeho inventáře.
.addspw --- (.addspw #creatureid) Vloží spawn vybranej kreatury.
.createguild --- (.createguild $GuildLeaderName $GuildName) Vytvorí guildu s zadanými hodnotami.
.gameobject --- (.gameobject #id) Vloží vybraný gameobject na vašu pozíciu a direkciu.
.targetobject --- označí najbližší predmet.
.delobject --- (.delobject xxx) napíšete .targetobject a nahodí tam číslo např. 300156 zadáte .delobject 300156 a je pryč

Ovládanie Hráčov/GM
.anim --- (.anim #emoteid) Zadá vašemu charakteru vybranú emóciu.
.aura --- (.aura #spellid) Vytvorí okolo charakteru auru vybraného kouzla.
.demorph --- Demorphuje označeného hráča.
.die --- Zabije označeného hráča alebo kreaturu alebo vás.
.dismount --- Zosadí vás z jazdeckého zvieraťa
.explorecheat --- (.explorecheat #1/0) Ukáže alebo zakryje všetky mapy pre vybraného hrača 1=ukázať 0=zakryť
.gmoff --- Vypne vaše označenie GM
.gmon --- Zapne vaše označenie GM
.learn --- (.learn #learnid) Označený charakter sa naučí vybrané kúzlo.
.learnsk --- (.learnsk #skillid #level #max) Číslo skillu pre lvl.. a maximalnu hodnotu skillu pre označeneho hrača.
.levelup --- (.levelup #numberoflevels) Navýši váš lvl.
.modify --- (.modify $parameter $value) Mení veľa parametrov naraz. Zadajte .help modify pre nápovedu.
.modifyaspeed --- (.modify aspeed #speed) Mení všetky rýchlosti - beh, plávanie. max 10
.modifybit --- (.modify bit #field #bit) Kopíruje jednotku vybraného hráča alebo vaši
.modifybwalk --- (.modify bwalk #speed) Mení speť rýchlosť hráča. max 10
.modifyenergy --- (.modify energy #energy) Mení energiu hráča.
.modifymoney --- (.modify #money) Pridáva alebo uberá peniaze označenému hráčovi. Záporná hodnota uberá.
.modifyhp --- (.modify hp #newhp) Mení hp označenému hráči.
.modifymana --- (.modify mana #newmana) Mení manu označenému hráčovi.
.modifyrage --- (.modify rage #newrage) Mení rage označenému hráčovi.
.modifyspeed --- (.modify speed #speed) Mení bežeckú rýchlosť hráčovi. max 10
.revive --- revivuje označeného hrača
.unaura --- (.unaura #spellid) Vypne auru vybraného kúzla na vašej postave.
.unlearn --- (.unlearn #startspell #endspell) Odnaučí vybraného hráča kúzlo od do určeného kúzla.
.unlearnsk --- (.unlearnsk #parameter) Odnaučí vybraný skill označeného hráča.
.update --- (.update #field #value) Updatne field označeného hráča alebo kreatury s hodnotou value.
.reset --- (.reset stats, talents, level...) Vyresetuje určenú statistiku označeného hráča na 1.

Ovládanie Kreatur:
.changelevel --- (.changelevel #level) Mení level kreatur od do.
.del --- Vymaže označenú kreaturu.
.displayid --- (.displayid #displayid) Zmení model označený kreatury na vybraný model.
.npcflag --- (.npcflag #npcflag) Nastavý npc flag.
.random --- (.random #1/0) Zadá označený kreatuee movement. 1 - zapne 0 - vypne.
.run --- (.run #flag) Zapína a vypína behový mód pre kreatury: 1 - zapnutý 0 - vypnutý.
.setvalue
--- (.setvalue #field #value #isInt) -Nastaví field označený kreatury s
hodnotou value a isint 1

.update --- (.update #field #value) Updatne field označeného hrača alebo kreatury s hodnotou value.
.maxskill --- Nahodí všetky skilly vybraného hrača na MAX.
.goname --- (.goname $charactername) Teleportuje vás k zadanému hráčovi.
.namego --- (.namego $charactername) Teleportuje zadaného hráča k vám.
.prog --- Teleportuje vás na programmer isle(Gm Ostrov).
.recall
--- (.recall $place) Teleportuje vás na rôzne miesta ktoré definujete
miesto place. Relevantne - sunr, thun, cross, ogri, neth, thel, storm,
iron, under, and darr

.worldport --- (.worldport #map #x #y #z).